درخواست کمک کمیته پارالمپیک آسیا از ایران برای مسائل فنی /تقدیر از ایران برای آمادگی میزبانی مجمع

به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست مشترک هادی رضایی دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک ایران و طارق سوئی دبیرکل پارالمپیک آسیا، درخواست APC از

ادامه